Correspondentieadres:
Graafschap 7
8302 KN Emmeloord
BTW nummer:
8102.53.148 B01
RSIN:
8102.53.148
Nieuwsbrief
Indien u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, vul dan uw e-mail adres in:

ANBI

RSIN: 8102.53.148

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is verwoord in artikel 3 van de statuten:

  1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van muziektheater en de bevordering daarvan, een en ander in de ruimste zin van het woord.
  2. Onder muziektheater wordt hier verstaan de verzamelnaam voor theater (dus podiumkunst waarbij voor publiek een voorstelling wordt gemaakt), waarbij muziek een grote rol speelt en dat naast muziek bestaat uit een of meerdere van de volgende componenten: dialoog en/of monoloog, zang, dans en non-verbale, lichamelijke uitdrukking.
  3. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
  1. het houden van repetities en het doen verzorgen van de daarbij behorende -opleidingen;
  2. het geven van concerten en uitvoeringen;
  3. het uitvoeren of doen uitvoeren van daaraan gerelateerde nevenactiviteiten zoals decor, kostumering, verlichting, kostuumbeheer en verhuur, een en ander in de ruimste zin van het woord;
  4. het al of niet tijdelijk aanstellen van de benodigde professionals;
  5. het rekruteren en aansturen van de voor deelgebieden benodigde vrijwilligers;
  6. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn.

De wijze waarop deze doelstelling vorm gegeven wordt is vertaald naar een beleidsplan. Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. De actuele versie, goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 17 juli 2018 vermeldt de volgende hoofdlijnen:

Hoofdlijnen van bestuur 2018-2020

In het beleidsplan voor de periode 2018-2020 zijn onderstaande hoofdlijnen van bestuur opgenomen. De ALV van La Mascotte heeft op 6 maart 2018 dit beleidsplan vastgesteld.
Hoofdlijnen van bestuur 2018-2020

De hoofddoelstelling is, de vereniging toekomstbestendig houden en maken.
* Financieel: contributie en verenigingskosten in overeenstemming houden.
Versterken van productiefonds. Verbeteren van de verhouding tussen hypotheekwaarde en WOZ waarde van La Mascarade.
* Eenduidige bestuursstructuur met duidelijke taakverdeling en communicatielijnen
* Beleid in bestuur, uitvoering taken in commissies.
* Verjonging ledenbestand: doel is 5 jonge leden per jaar erbij.
* Ouderenbeleid ontwikkelen met als doel een balans te vinden tussen participatie, waardering, en inpasbaarheid binnen de artistieke opzet van een productie.
* Structureel meerjarige sponsorcontracten organiseren. Doel: €15.000,– per jaar door sponsorcontracten. Beleid formuleren voor aan te bieden tegenprestaties.
* Waar zinvol en mogelijk, samenwerking met andere organisaties zoeken.
* Producties afstemmen op combinatie van hoge kwaliteit en financiële haalbaarheid,
rekening houdend met de inbedding in de maatschappelijke functie van beoefening en bevordering van het muziektheater.
* Bij PR activiteiten, waaronder kleine optredens, het externe beeld concentreren op naamsbekendheid en uitstraling, rekening houdend met voldoende support vanuit de leden.
* Verbreding in ons geografisch werkgebied.
* La Mascarade: door kwaliteitsverhoging van verhuuractiviteiten een betere balans tussen opbrengst en inspanningen realiseren.
* Gevolgen van fiscale regelingen beoordelen en verwerken. (BTW, giften, zzp contracten)
* Het naleven van de voorwaarden die verbonden zijn aan de culturele ANBI-status

Bestuurssamenstelling

Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Voor de actuele bestuurssamenstelling druk op de onderstaande button.
Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Bestuursleden, leden en leden van het Comité van Aanbeveling ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden of diensten die zij verrichten voor de vereniging.
Het bestuur is statutair bevoegd benoemde vrijwilligers een vergoeding toe te kennen mits deze binnen de grenzen en condities vallen die door de belastingdienst daaromtrent zijn gesteld. Tot nu toe heeft het bestuur geen gebruik gemaakt van deze bevoegdheid en zijn er geen vergoedingen toegekend aan benoemde vrijwilligers.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten


Om het document te vergroten, ga met uw muis op het document staan en druk op het plus-teken om in te zoomen.
2019
Jaarverslag ANBI 2019

2018
Jaarverslag ANBI 2018

2017
Jaarverslag extern 2017

2016
Jaarverslag extern 2016

2015
Jaarverslag-extern-2015

Financiële verantwoording


Om het document te vergroten, ga met uw muis op het document staan en druk op het plus-teken om in te zoomen.
2019
Jaarrekening ANBI 2019

2018
Jaarrekening ANBI 2018 v2a

2017
Financieel overzicht 2017

2016
Jaarstukken financieel extern

2015
Financieel-verslag-2015-extern