RSIN: 8102.53.148

Standaardformulier publicatie

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is verwoord in artikel 3 van de statuten:

 1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van muziektheater en de bevordering daarvan, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 2. Onder muziektheater wordt hier verstaan de verzamelnaam voor theater (dus podiumkunst waarbij voor publiek een voorstelling wordt gemaakt), waarbij muziek een grote rol speelt en dat naast muziek bestaat uit een of meerdere van de volgende componenten: dialoog en/of monoloog, zang, dans en non-verbale, lichamelijke uitdrukking.
 3. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
 1. het houden van repetities en het doen verzorgen van de daarbij behorende -opleidingen;
 2. het geven van concerten en uitvoeringen;
 3. het uitvoeren of doen uitvoeren van daaraan gerelateerde nevenactiviteiten zoals decor, kostumering, verlichting, kostuumbeheer en verhuur, een en ander in de ruimste zin van het woord;
 4. het al of niet tijdelijk aanstellen van de benodigde professionals;
 5. het rekruteren en aansturen van de voor deelgebieden benodigde vrijwilligers;
 6. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn.

De wijze waarop deze doelstelling vorm gegeven wordt is vertaald naar een beleidsplan. Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. De actuele versie, goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 17 juli 2018 vermeldt de volgende hoofdlijnen:

Hoofdlijnen van bestuur 2021-2024

De hoofdlijn is, de vereniging toekomstbestendig houden en maken. Hierbij wordt extra aandacht geschonken aan de noodzakelijk geachte uitbreiding van het aantal leden en aan de versterking van onze educatieve activiteiten.

 • Financieel:
  • zicht houden op balans tussen ledental, contributie en verenigingskosten.
   Versterken van productiefonds. Verbeteren van de verhouding tussen hypotheekwaarde en WOZ waarde van La Mascarade. Afbouwen kortlopende leningen.

  • Invoeren van Fair Practice Code m.b.t. vergoedingen voor externe solisten, staf en muzikale (orkest)begeleiding.
  • Begrotingen voor vereniging en artistieke activiteiten opstellen conform normbegroting VSBfonds.
  • Structureel meerjarige sponsorcontracten organiseren. Beleid formuleren voor aan te bieden tegenprestaties.
 • Maatschappelijk:
  • Oog hebben voor diversiteit. De Code Diversiteit & Inclusie is van origine gericht op culturele diversiteit. Daarnaast geeft de code ruimte aan meer vormen van verschil, zoals geslacht, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd. Het gaat er om in welke mate de diversiteit van de samenleving terug te zien is in programma, publiek, leden, vrijwilligers, artistiek team en partners. Inclusie is de mate waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig en gerespecteerd voelt.
  • Verjonging ledenbestand: doel is 5 jonge leden per jaar erbij deels voor het opvangen van het natuurlijk verloop uit deze groep. Gelijktijdig inzetten op versterken van het aantal leden tussen de 20 en 65 jaar.
  • Ouderenbeleid heeft als doel een balans te vinden tussen participatie, waardering en inpasbaarheid binnen de artistieke opzet van publieksoptredens.
 • Artistiek
  • Producties laten afstemmen op combinatie van hoge kwaliteit en financiële haalbaarheid, rekening houdend met de inbedding in de maatschappelijke functie van beoefening en bevordering van het muziektheater en de eigen beleidskeuzes t.a.v. diversiteit, educatie en samenwerkingsverbanden.
  • Bij PR activiteiten, waaronder kleine optredens, deze concentreren op naamsbekendheid en uitstraling, rekening houdend met voldoende support vanuit de leden.
 • Beleidsmatig
  • Versterken van onze aanwezigheid in de Stedelijke Cultuurregio Zwolle door het opstarten van een koorafdeling in Zwolle. De opstartkosten meenemen in de subsidieaanvragen.De planning is te starten vanaf herfst 2021.
  • Bepalen hoe La Mascotte kan aansluiten bij het cultuurbeleid van de Gemeente Noordoostpolder, van de Gemeente Zwolle en van Provincie Flevoland en hoe dit inpasbaar te maken is binnen de verenigingsdoelstelling en –mogelijkheden. Het cultuurbeleid voor deze beleidsperiode is opgenomen in de desbetreffende Cultuurnota’s.
  • Oog hebben voor interne marketing: commissies, leden en vrijwilligers informeren over de gemaakte keuzes, de gewenste diversiteit en de daarbij gehanteerde overwegingen.
  • Samenwerking met het Cultuurbedrijf bestendigen en waar mogelijk uitbreiden.
  • Waar zinvol en mogelijk, samenwerking met andere organisaties zoeken.
  • De werklast binnen het bestuur t.a.v. projectmanagement en fondswerving is onevenredig hoog voor de grootte van de vereniging en op dit moment over te weinig personen verdeeld. Het bestuur wil onderzoeken op welke wijze b.v. met een Opera Productiehuis, productiemanagement en fondswerving deels overgeheveld kan worden naar professionele krachten.
  • Het naleven van de voorwaarden en verplichtingen gerelateerd aan de culturele ANBI-status.

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Voor de actuele bestuurssamenstelling druk op de onderstaande button.
Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Bestuursleden, leden en leden van het Comité van Aanbeveling ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden of diensten die zij verrichten voor de vereniging.
Het bestuur is statutair bevoegd benoemde vrijwilligers een vergoeding toe te kennen mits deze binnen de grenzen en condities vallen die door de belastingdienst daaromtrent zijn gesteld. Tot nu toe heeft het bestuur geen gebruik gemaakt van deze bevoegdheid en zijn er geen vergoedingen toegekend aan benoemde vrijwilligers.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Om het document te vergroten, ga met uw muis op het document staan en druk op het plus-teken om in te zoomen. Met de pijltjes links daarvan kunt u naar de volgende of vorige pagina gaan in het geopende document.
2022
Jaarverslag ANBI 2022 2021
Jaarverslag ANBI 2021 2020
Jaarverslag ANBI 2020 2019
Jaarverslag ANBI 2019 2018
Jaarverslag ANBI 2018 2017
Jaarverslag extern 2017 2016
Jaarverslag extern 2016

Financiële verantwoording

Om het document te vergroten, ga met uw muis op het document staan en druk op het plus-teken om in te zoomen.
2022
Jaarrekening ANBI 2022 2021
Jaarrekening ANBI 2021 2020
Jaarrekening ANBI 2020 2019
Jaarrekening ANBI 2019 2018
Jaarrekening ANBI 2018 v2a 2017
Financieel overzicht 2017 2016
Jaarstukken financieel extern